Εκπαιδευτικό σενάριο για μικρές ηλικίες

Το εκπαιδευτικό σενάριο ‘Μικροί ερευνητές ήχου’ αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα του Προγράμματος ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τρία νηπιαγωγεία, και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής, το 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, το 24ο Νηπιαγωγείο Βόλου και στην Β΄ Δημοτικού του 31ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου.
Η ευέλικτη μορφή του εκπαιδευτικού σεναρίου έδωσε τη δυνατότητα για εναλλακτικές υλοποιήσεις σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Η τελική μορφή του σεναρίου διαμορφώθηκε με βάση τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών.

Μικροί ερευνητές ήχου - εκπαιδευτικό σενάριο (.pdf) (<1 MB)

Συνοδευτικό υλικό (.zip) (14 MB)